B U R Y   P A R K   R O A D   M O S Q U E 

BURY PARK ROAD, LUTON